Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod witryną www.skalarlublin.pl

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;

2.Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

4.Sklep Internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skalar.pasaz24.pl , za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

5.Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

6.Towar” – produkty obuwnicze prezentowane w Sklepie Internetowym

7.Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Zbigniewem Knieć prowadzącym Sklep pod adresem: www.skalar.pasaz24.pl, a Klientem, która zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego Sklepu;

8.Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

9.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru prezentowanego na stronach internetowych Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów ze Sklepu Internetowego pod adresem www.skalarlublin.pl;

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 1. Podmiotem prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy jest

SKALAR-Knieć Zbigniew Sp.Komandytowa

20-081 Lublin ul. Inżynierska 5

NIP:713-209-42-66

REGON: 430805794

tel 81-471-49-89,81-441-82-52 /fax 81-748-00-78

tel mob.508159621

e-mail: info@skalar.lublin.pl

 1. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie Internetowym należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

 1. Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient składa jednocześnie ofertę zakupu interesującego go Towaru.

 1. W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu, zalecane jest, by sprzęt i system informatyczny Klienta spełniał co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) Przeglądarka Internet Explorer w wersjiMSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają należny podatek od towarów i usług. Wiążąca jest cena z chwili składania zamówienia przez Klienta.

 1. Do zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie prowadzące działalność gospodarczą w branży zoologicznej.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.skalarlublin.pl, gdzie Klienci mogą zapoznać się z jego treścią jak również pobrać jego wersję elektroniczną lub sporządzić jego wydruk.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dokonywana jest bez rejestracji i logowania Klienta.

2.W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami działającymi w branży zoologicznej zakupy dokonywane są poprzez rejestrację w systemie i logowania . Dla Klientów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wskazany jest uprzedni kontakt z właścicielem Sklepu internetowego. 

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie (zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Sklepu i dotyczy ona podmiotów prowadzących działaność gospodarczą w branży zoologicznej.

4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie danych osobowych Klienta, które są wskazane jako dane obowiązkowe oraz zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie na cele związane z realizacją zamówienia składanego przez Klienta. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w § 10 niniejszego Regulaminu.

5. Sklep może usunąć zarejestrowane konto Klienta w sytuacji, gdy Klient:

 1. Podał przy rejestracji dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osób trzecich;
 3. Używa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami;

6. W celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i przechowywania danych uzyskanych w związku ze świadczonymi w ramach niniejszego serwisu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

§ 4

Procedura zawierania umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować się w serwisie oraz dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupów;

 1. W trakcie procedury składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość technicznej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierało będzie informacje dotyczące: 
 2. przedmiotu zamówienia,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
 4. kosztów dostawy do Klienta,
 5. wybranej metody płatności,
 6. wybranego sposobu dostawy,

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wyżej opisany stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży

 1.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wszystkich istotnych jego elementów.

 1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

§ 5

Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta w drodze przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Zamówień z opcją zapłaty z góry, dostawa realizowana będzie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za towar wraz z kosztami jego wysyłki.

 1. W wypadku, gdyby okazało się, że w danej chwili brak było Towaru, co do którego Klient złożył Zamówienie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta jak również wskaże przewidywany termin, w jakim Zamówienie będzie mogło być zrealizowane. Do Klienta będzie należała decyzja co do wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia bądź co do rezygnacji z Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za towar, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu należnych mu kwot.

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone w po godz. 11.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

 1. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

 1. Wraz z Towarem Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

§ 6

Metody płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Towary w następujących formach:

 1. przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego opłata 15,04 zł netto :

          SKALAR-Knieć Zbigniew Sp.Komandytowa

          PKOBP o/Lublin 38 1020 3147 0000 8002 0005 0682

 1. wnosząc opłatę za pobraniem kuriera, przy czym wiąże się to z dodatkową opłatą w kwocie 4 zł netto

Uwaga :

Dotyczy przesyłek do 30kg wagi.

Nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych, paletowych lub przekraczających standardową wagę  ( proszę dzwonic w celu uzgodnienia )

Bardzo prosimy o wpisanie sugerowanego koloru w komentarzu do zamówienia.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt telefoniczny.

§ 7

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem Internetowym, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy za wyjątkiem następujących sytuacji:

a) jeżeli konsument według własnych indywidualnych preferencji wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, w takim wypadku Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

b) kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy, chyba że Sklep Internetowy zgodzi się ponieść;

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, należy wysłać na adres Sklepu Internetowego.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep Internetowy dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

SKALAR-Knieć Zbigniew Sp.Komandytowa, 20-484 Lublin ul. Inżynierska 5 . W celu usprawnienia procedury zwrotu należności Klienta, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego lub adresu, na który zostanie wysłany przekaz pocztowy.

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 1. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§ 8

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarami zamawianymi w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie, telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych Sklepu ujawnionych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sklep Internetowy zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Klientów w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych wysyłanych za pobraniem.

§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu
 3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub mailowo.
 4.  W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub adresu elektronicznego), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłaszanej w trybie opisanym w ustępach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa .
 2. Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane firmie Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Allegro, Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie skalar.pasaz24.pl z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.
 4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa w celach:
  a) uzyskiwanie informacji o Towarach,
  b) wydawania, w tym zamieszczania, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie www.skalar.pasaz24.pl, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez www.skalar.pasaz24.pl w związku z transakcją zawartą z Kupującym, w której Kupujący bierze lub brał udział,
  c) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,
  d) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów oraz Oferty Handlowej oraz przebiegu transakcji,
  e) zakupu Towaru na www.skalar.pasaz24.pl,
  f) dostępu do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie www.skalar.pasaz24.pl, w tym gromadzeniu i dostępie do historii oraz statusów zamówień,

g) zamieszczanie zdjęć do opiniowanych Towarów,

h) korzystania z:
i) powiadomienia o zmianie ceny Towaru na www.skalar.pasaz24.pl,
ii) powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach serwisu www.skalar.pasaz24.pl,
iii) otrzymywania newslettera,
iv) powiadamiania o nowych ofertach sklepu softmar.com.pl,
v) brania udziału w konkursach organizowanych przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa .

  6.SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych,      ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do              SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa .

 7. SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub         nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze                         technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

  8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe              Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  – podmiotom trzecim, stanowiącym                    podmioty wykonujące na zlecenie SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa czynności związane ze świadczeniem usług przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa .
 

  9. SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem www.skalar.pasaz24.pl w celach technicznych, związanych z                          administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w                Serwisie         www.skalar.pasaz24.pl.

10. SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu www.skalar.pasaz24.pl używane są przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  pliki „cookies”, czyli                  niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych                  statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu www.skalar.pasaz24.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej          przeglądarce internetowej.
      SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z www.skalar.pasaz24.pl może być utrudnione,          w  tym wolniejsze niż zazwyczaj.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sklepem.
 2. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu Internetowego.
 5. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą znajdowały zastosowania do Zamówień już złożonych, do których zastosowanie znajdą postanowienia obowiązujące w dacie składania Zamówienia. Wersje Regulaminu z zaznaczeniem okresu ich obowiązywania będą publikowane na stronach internetowych Sklepu.

Witryna stworzona na platformie