Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. St.Staszica 9/3  zwany dalej Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komadnytowa.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa , możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email: info@skalar.lublin.pl.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w portalu internetowym www.skalar.pasaz24.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy www.skalar.pasaz24.pl. 

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.

W przypadku logowania się do Serwisu www.skalar.pasaz24.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, url Twojego avatara, a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

W jakim celu i na jakiej podstawie SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  przetwarza Twoje dane osobowe? 

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania  z  www.skalar.pasaz24.pl  ;

• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach www.skalar.pasaz24.pl;

• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

• zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

• umożliwienia uczestnictwa w programach bonusowych;

• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach www.skalar.pasaz24.pl;

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług; 

• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta. 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych www.skalar.pasaz24.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

• organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;

• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami www.skalar.pasaz24.pl;

• prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

• opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników www.skalar.pasaz24.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);

• windykacji należności; 

• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• zapewnienia obsługi usług płatniczych;

• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;

• prowadzenia analiz statystycznych; 

• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

www.skalar.pasaz24.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

• organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);

• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;

• zapisywania danych w plikach cookie;

• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu www.skalar.pasar24.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Skalar Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne www.skalar.pasaz24.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ceneo.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na www.skalar.pasaz24.pl Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami. 

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.skalar.pasaz24.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa  przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby programów bonusowych przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Ceneo.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez SKALAR-Knieć Zbigniew Spółka Komandytowa polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Witryna stworzona na platformie